Geniet nu tot 30% KORTING

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de website Tattooforaweek.com en WebManiac BV (de vennootschap waaronder Tattooforaweek.com valt).  Het ingaan op en het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts na schriftelijke goedkeuring door WebManiac BV worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van WebManiac BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Webmaniac BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 
Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van WebManiac BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 WebManiac BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WebManiac BV. WebManiac BV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WebManiac BV dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Afkoelingsperiode

3.1 De koper heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het product in de originele ongeopende verpakking en onbeschadigd op zijn kosten terug te sturen naar WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België. Van deze clausule zijn B2B-klanten (d.w.z. groothandelklanten) uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 De retourprocedure en de voorwaarden voor retournering worden verder beschreven in artikel 7.


Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, US dollars of Britse ponden, afhankelijk van de keuze van de klant. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De vermelde prijzen zijn echter altijd exclusief BTW voor klanten die als B2B-klant zijn ingelogd op het groothandelsgedeelte van deze website.

4.2 Het is niet mogelijk om onder rembours te bestellen.

4.3 Tijdens het sluiten van de overeenkomst bepaalt u de wijze van betaling.  U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om te betalen via :

- De betaalmogelijkheden van MOLLIE (o.a. iDEAL, American Express, Bancontact, Mastercard, Cartes Bancaires, Sofort Banking,...). 

4.4 WebManiac BV levert de goederen pas wanneer de betaling is ontvangen.

Artikel 5. Gegevens

5.1 U dient ervoor te zorgen dat uw gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, e-mail adres, adres en bankrekening volledig, correct en actueel zijn.

5.2 U bevestigt tevens dat u op enige wijze wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van de website.

Artikel 6. Levering

6.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander adres afgeleverd dient te worden. Wij streven ernaar de goederen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling te verzenden. Indien wij bij het verwerken van de bestelling constateren dat wij hier niet aan kunnen voldoen, zullen wij contact met u opnemen over de levertijd.

6.2 Indien door overmacht de levering van bestellingen langer duurt dan veertien (14) dagen, hebben zowel WebManiac BV als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarna beide partijen ontslagen zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds gedane betalingen geretourneerd zullen worden.

6.3 De door WebManiac BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

6.4 U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw rekening en risico.

6.5 Indien u een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, komen de extra verzendkosten voor uw rekening. Indien de goederen worden afgeleverd op een verkeerd opgegeven afleveradres, kan WebManiac BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor het terughalen van de goederen en/of eventuele restitutie van de goederen.

Artikel 7. Retourneren van goederen

7.1 Voordat u iets retourneert, dient u eerst onze klantenservice via e-mail (info@Tattooforaweek.com) of per brief (WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België) op de hoogte te stellen.

7.2 Artikelen moeten ongeopend en onbeschadigd zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Custom tattoos komen niet in aanmerking voor teruggave en terugbetaling.

7.3 Na ontvangst van de goederen zal het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald binnen veertien (14) kalenderdagen.

7.4 De klant dient de verzendkosten voor de retourzending te betalen.

7.5 Goederen buiten de EU kunnen niet geretourneerd worden.

 
Artikel 8. Eigendom

WebManiac BV blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Rechten van intellectuele en industriële eigendom

9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door WebManiac BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Het volledige beleid met betrekking tot intellectueel eigendom is terug te vinden in de 'Disclaimer' op elke pagina van de Tattooforaweek.com website, alsmede hier.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2 Indien dit niet het geval is, dient u WebManiac BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, per e-mail (info@Tattooforaweek.com) of per brief (WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België) contact op te nemen met WebManiac BV.

10.3 Het volledige beleid inzake de beperking van aansprakelijkheid door het gebruik van de Tattooforaweek.com website van WebManiac BV kan gevonden worden in de 'Disclaimer' op elke pagina van de Tattooforaweek.com website, alsook hier.

Artikel 11. Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over door WebManiac BV geleverde artikelen en/of diensten, dan horen wij dit graag.  WebManiac BV streeft naar tevreden klanten en zal haar uiterste best doen om uw klacht op te lossen.

U kunt uw klacht melden aan WebManiac BV per post (info@Tattooforaweek.com) of per brief (WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België).

U ontvangt doorgaans binnen twee (2) werkdagen, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen een antwoord

Artikel 12. Bestellingen & Communicatie

Voor vertragingen, misverstanden of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WebManiac BV, dan wel tussen WebManiac BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WebManiac BV, is WebManiac BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door WebManiac BV.

Artikel 13. Privacy en Persoonsgegevens

13.1 WebManiac BV zal nooit (!) persoonlijke gegevens van klanten (naam, adres, email, koopgedrag, etc) aan derden verstrekken of verkopen.

13.2 Het volledige privacy beleid van WebManiac BV is te vinden op elke pagina van de Tattooforaweek.com website, alsmede hier.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle voorwaarden, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde in België bevoegd.

 

Deze website is eigendom van WebManiac BV. 

Contactgegevens

Adres van de maatschappelijke zetel: WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België

Telefoon: +32(0)478 36 42 07

E-mail: info@TattooForAWeek.com

Ondernemingsnummer: BE0661.997.086

IBAN: BE16 6528 4918 5774

BIC: BBRUBEBB