Geniet nu tot 30% KORTING

Geniet nu tot 30% KORTING

Geniet nu tot 30% KORTING

Geniet nu tot 30% KORTING

Geniet nu tot 30% KORTING

Geniet nu tot 30% KORTING

Privacybeleid

Privacy beleid WebManiac BV

WebManiac BV hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom verwerken wij alleen gegevens die wij nodig hebben voor het functioneren of verbeteren van onze diensten en gaan wij zeer zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld en over hoe u gebruik heeft gemaakt van onze diensten. Wij zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van WebManiac BV. Dit privacybeleid is geldig vanaf 25/05/2018, alle oudere versies van dit privacybeleid zijn niet meer geldig vanaf de datum van publicatie van de laatste versie. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens worden gedeeld met derden. Ook leggen wij uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor privacyzaken, de contactgegevens vindt u aan het eind van ons privacybeleid.


Met betrekking tot de verwerking van gegevens

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan of laten opslaan, welke beveiligingsmaatregelen wij gebruiken en wie toegang heeft tot deze gegevens.

1. Webwinkelsoftware: OScommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met OSCommerce software, wij hebben gekozen voor Holbi Group Ltd om deze software te ontwikkelen. Persoonsgegevens die u ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten, worden met deze partij gedeeld. Holbi Group Ltd heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Holbi Group Ltd is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Zij maken regelmatig back-ups om verlies van gegevens te voorkomen. 

2. Webhosting: Holbi Group Ltd

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Holbi Group Ltd. Holbi Group Ltd verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Het is mogelijk dat deze partij metadata verzamelt over het gebruik van hun diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Holbi Group Ltd heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Holbi Group Ltd is op grond van de overeenkomst verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. 

3. E-mail en Mailinglijst

3.1 MailChimp

Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrieven. MailChimp zal uw naam of e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die door onze website wordt verzonden, vindt u de knop om u uit te schrijven. Na het klikken op deze knop ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die ons in staat stellen om te zien of e-mails zijn geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren en op basis daarvan informatie te delen met derden.

3.2 Holbi Group Ltd 

Voor ons dagelijkse zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Holbi Group Ltd. Deze partij maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies of corruptie van uw en onze gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Holbi Group Ltd heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen al onze e-mails vertrouwelijk. 

4. Betalings Verwerkers

4.1 MultiSafepay

Wij maken gebruik van het MultiSafePay platform om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel te verwerken. MultiSafePay verwerkt uw naam en adresgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. MultiSafePay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafePay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren en om op basis daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafePays dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
MultiSafePay zal uw gegevens niet langer bewaren dan op grond van wettelijke normen is toegestaan.

4.2 Paypal 

Wij maken gebruik van het PayPal platform om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel te verwerken. PayPal verwerkt uw naam en adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren en om op basis daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. In het geval van een verzoek om uitstel van betaling (kredietverlening) worden uw persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie gedeeld met kredietcontroleurs. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor de onderdelen van PayPals dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
PayPal zal uw gegevens niet langer bewaren dan volgens de wettelijke normen is toegestaan.

5. Verzending en logistiek: Bpost en FEDEX

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om ervoor te zorgen dat het pakket bij u wordt afgeleverd. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en FEDEX om de leveringen uit te voeren. Het is noodzakelijk dat wij hiervoor uw naam en adres doorgeven aan Bpost of FEDEX. Bpost en FEDEX gebruiken deze gegevens enkel om de overeenkomst uit te voeren. In de gevallen waarin Bpost en FEDEX een beroep doen op onderaannemers, zullen Bpost en FEDEX uw gegevens ook met deze partijen delen. 


Doelstellingen van de gegevensverwerking

1. Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens enkel om onze dienstverlening te vergemakkelijken. Dat betekent dat het doel van de verwerking van de gegevens altijd gerelateerd is aan een door u gevraagde dienst. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u uw gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om op een later tijdstip contact met u op te nemen, en u niet direct heeft verzocht om contact op te nemen, zullen wij u hiervoor expliciet om toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de boekhouding en andere administratieve doeleinden. Deze derden zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben en/of op grond van wettelijke voorschriften.

2. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) vormen geen persoonsgegevens.

3. Medewerking aan fiscale of strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan WebManiac BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens met overheidsinstanties in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn uw gegevens te delen, maar wij zullen ons best doen om het delen van uw gegevens te voorkomen waar dit wettelijk mogelijk is.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u ons laat weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Indien u ons hiervan op de hoogte stelt, zullen wij dit beschouwen als een verzoek om vergeten te worden. Vanwege toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen te bewaren met daarop uw (persoons)gegevens, deze gegevens worden door ons bewaard zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Onze medewerkers zullen echter geen toegang meer hebben tot uw klantprofiel of tot documenten die wij op basis van uw verzoeken hebben opgesteld.

Uw rechten

Op basis van de relevante Belgische en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of in onze opdracht worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit wat die rechten zijn en hoe u zich op die rechten kunt beroepen.

In principe sturen wij alleen overzichten en kopieën van uw gegevens naar een e-mailadres dat al bij ons bekend is, om misbruik te voorkomen. Indien u gegevens op een ander emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om ons een identiteitsbewijs te sturen. Wij hebben een administratief systeem dat verwerkte verzoeken bijhoudt, in het geval van een verzoek om vergeten te worden, werken wij met geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle verklaringen en kopieën van gegevens in een machineleesbaar formaat dat wij in ons eigen systeem gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om een formele klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze gebruiken.

Recht op inzage

U hebt te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze functionaris voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen, sturen wij u een kopie van al uw gegevens, inclusief een overzicht van de verwerkers die toegang hebben tot deze gegevens en van de categorieën waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen, naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op correctie

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken of die namens ons worden verwerkt, en die betrekking hebben op uw persoon, te laten wijzigen. U kunt een verzoek tot wijziging richten aan onze functionaris voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen, sturen wij u een bevestiging dat uw gegevens zijn gewijzigd op het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken of die namens ons worden verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon, te beperken. U kunt een verzoek tot beperking indienen bij onze functionaris voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen, sturen wij u een bevestiging dat wij uw gegevens niet langer zullen verwerken totdat u verzoekt om de beperking op te heffen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon, te laten verwerken door een derde. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze functionaris voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als wij uw verzoek inwilligen, sturen wij overzichten en kopieën van alle op u betrekking hebbende gegevens die door ons of namens ons zijn verwerkt naar het bij ons bekende e-mailadres. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in dit stadium geen diensten meer kunnen verlenen, omdat wij de veilige overdracht van uw gegevens niet kunnen garanderen.

Recht van verzet en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door of in opdracht van WebManiac BV. Wanneer u verzet aantekent zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw verzet. Indien uw verzet gegrond is, zullen wij u overzichten en kopieën sturen van gegevens die wij verwerken of hebben verwerkt en vervolgens zullen wij de verwerking van uw gegevens definitief stopzetten.

Bovendien hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit wel het geval is, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor privacyzaken.


Cookies

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Het enige doel hiervan is om de site aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt en dat u de cookies nadien van uw harde schijf kunt verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van relevante wet- en regelgeving verplicht worden toegang te verschaffen tot deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere gegevens interpreteren om uw surfgedrag op internet te volgen. Google gebruikt deze informatie om andere gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden

Wij hebben alle gevallen vermeld waarin software-oplossingen van derden cookies gebruiken. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij omgaan met gegevens die wij al hebben verzameld, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen.


Contact gegevens

WebManiac BV
Ouwerkerkstraat 11
9700 Oudenaarde
België

Ondernemingsnummer : BE0661 997 086
T +32(0)478 36 42 07
E info@tattooforaweek.com
Verantwoordelijke privacyzaken: Heink Marijns