Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelmandje.

Items toevoegen
Levertijd Europa 2 tot 6 werkdagen, Levertijd rest van de wereld 5 tot 8 werkdagen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de website Tattooforaweek.com en WebManiac BV (het bedrijf waaronder Tattooforaweek.com valt).  Het ingaan op en accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel door een schriftelijke goedkeuring door WebManiac BV worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in de eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WebManiac BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WebManiac BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van WebManiac BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 WebManiac BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WebManiac BV. WebManiac BV behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WebManiac BV dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Afkoelingsperiode

3.1 De koper is gerechtigd om gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en het product in de originele ongeopende verpakking en onbeschadigd op zijn kosten aan WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België te retourneren. Van deze clausule worden B2B klanten (dit zijn groothandelsklanten) uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 De retour procedure en de voorwaarden voor het retourneren staan verder beschreven in artikel 7.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, US-dollars of Britse Ponden,  afhankelijk van de keuze van de klant. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, belasting en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Evenwel zijn de vermelde prijzen altijd exclusief BTW voor de klanten die als B2B klant zijn ingelogd op het groothandelsgedeelte van deze website.

4.2 Het is niet mogelijk om onder rembours te bestellen.

4.3 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen.  U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via :

- de betaalmogelijkheden van MOLLIE (waaronder iDEAL, American Express, Bancontact, Mastercard, Cartes Bancaires, Sofort Banking,...). 

4.4 WebManiac BV gaat pas over tot het leveren van de goederen wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

 

Artikel 5. Gegevens

5.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, correct en actueel zijn.

5.2 Tevens bevestigd u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

 

Artikel 6. Levering

6.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. We streven er naar om binnen de 24u na de bestelling de goederen te verzenden. Als we bij het verwerken van de bestelling vaststellen dat we hier niet kunnen aan voldoen, zal contact met de u opgenomen worden over de levertijd.

6.2 Indien door overmacht de levering van bestellingen langer duurt dan veertien (14) dagen hebben zowel WebManiac BV als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventuele reeds verrichte betalingen zullen worden geretourneerd.

6.3 De door WebManiac BV opgegeven levertijden zijn slecht indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

6.4 U bent verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

6.5 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. In geval de goederen bij een verkeerd opgegeven leveringsadres afgeleverd werden kan WebManiac BV niet aansprakelijk gesteld worden voor het recupereren van de goederen en/of tot enige terugbetaling van de goederen.

 

Artikel 7. Retour zenden van artikelen

7.1 Voordat u iets retourneert, dient u dit eerst te melden aan onze klantenservice via mail (info@Tattooforaweek.com) of per brief (WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België).

7.2 Artikelen dienen ongeopend en onbeschadigd te zijn om in aanmerking te komen voor terugstorting. Maatwerk tattoos komen niet in aanmerking voor retourzending en terugbetaling.

7.3 Na ontvangst van de goederen, krijgt u binnen de veertien (14) kalenderdagen het volledige aankoopbedrag teruggestort.

7.4 De klant dient zelf de verzendkosten voor het retour zenden voor zijn/haar rekening te nemen.

7.5 Goederen buiten de EU kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 8. Eigendomsbehoud

WebManiac BV blijft volledige eigenaar van de geleverde goederen tot op het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door WebManiac BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Het volledige beleid inzake intellectuele eigendommen vindt u in de 'Disclaimer' op elke pagina van de Tattooforaweek.com website, alsook hier.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2 Indien dit niet het geval is, dient u WebManiac BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de levering, contact op te nemen met WebManiac BV via email (info@Tattooforaweek.com) of per brief (WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België).

10.3 Het volledige beleid inzake beperking van de aansprakelijkheid door het gebruik van de Tattooforaweek.com website van WebManiac BV vindt u in de 'Disclaimer' op elke pagina van de Tattooforaweek.com website, alsook hier.

 

Artikel 11. Klachten procedure

Indien u klachten heeft over artikelen en/of diensten die door WebManiac BV geleverd werden, dan horen wij dat graag van u.  WebManiac BV streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen.

U kunt uw klacht melden bij WebManiac BV per mail (info@Tattooforaweek.com) of per brief (WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België).

U krijgt gewoonlijk binnen twee (2) werkdagen een antwoord, maar uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen.

 

Artikel 12. Bestellingen & Communicatie

Voor vertragingen, misverstanden of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WebManiac BV, dan wel tussen WebManiac BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WebManiac BV, is WebManiac BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld en door WebManiac BV.

 

Artikel 13. Privacy en Persoonsgegevens

13.1 WebManiac BV zal nooit (!) persoonlijke gegevens van klanten (naam, adres, e-mail, koopgedrag, enz) verstrekken of verkopen aan derden.

13.2 Het volledige privacy beleid van WebManiac BV vindt u op elke pagina van de Tattooforaweek.com website, alsook hier.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle voorwaarden, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde in België bevoegd.

 

 

Deze website is eigendom van WebManiac BV. 

 

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: WebManiac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België

Telefoon: +32(0)478 36 42 07

E-mail: info@TattooForAWeek.com

Ondernemingsnummer: BE0661.997.086

IBAN: BE16 6528 4918 5774

BIC: HBKABE22 

Hoeveelheidskorting

Gratis verzending vanaf € 25,00!
  • 10% Korting vanaf € 30,00 *
  • 15% Korting vanaf € 45,00 *
  • 20% Korting vanaf € 60,00 *
  • 25% Korting vanaf € 90,00 *
  • 30% Korting vanaf € 125,00 *
  • 35% Korting vanaf € 250,00 *

HOE MEER JE KOOPT - HOE LAGER DE PRIJS!

Korting automatisch berekend bij afrekenen

* Geen korting op 3D FX Transfers, Tanden FX, Tattoo Spray, Tattoo Papier, Violent Lips, Violent Eyes, Tattoonie, Fingerstache, sets celebrity tattoos & Maatwerk Tattoos